รายวิชาที่มีอยู่

การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form

    Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบเช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
การทำแบบฟอร์มลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง
 

ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล


     แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภาระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561–2565) ได้กำหนดไว้ชัดเจนคือ มุ่งสู่ “รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)”การมุ่งเน้นไปสู่ รัฐสภาดิจิทัล นั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงนั้นคือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในแผนพัฒนา Digital Parliament ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ไว้ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การจัดการความรู้ (KM)

มารยาทเบื้องต้นบนโต๊ะอาหารแบบสากล

โดย

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รายวิชาทั้งหมด


ข่าวและประกาศของเว็บ

กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ สำหรับผู้สอนและเทคนิคการสอน

โดย Admin User -

กำหนดการฝึกอบรม (สำหรับผู้สอนและเทคนิคการสอน)

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1  สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย


(แก้ไขโดย admin1 admin1 - Thursday, 4 February 2021, 5:07PM)

(แก้ไขโดย admin1 admin1 - Thursday, 4 February 2021, 5:07PM)

(แก้ไขโดย admin1 admin1 - Thursday, 4 February 2021, 5:07PM)

กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ สำหรับ Admin

โดย Admin User -
กำหนดการฝึกอบรม (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1  สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

กำหนดการ ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ สำหรับ User

โดย Admin User -

กำหนดการฝึกอบรม (สำหรับผู้เรียน)
ระบบจัดการเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

ดาวน์โหลดคู่มือ User