รายวิชาที่มีอยู่

  ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

  ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

       แผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภาระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561–2565) ได้กำหนดไว้ชัดเจนคือ มุ่งสู่ “รัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament)”การมุ่งเน้นไปสู่ รัฐสภาดิจิทัล นั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงนั้นคือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในแผนพัฒนา Digital Parliament ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ไว้ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ สำหรับผู้สอนและเทคนิคการสอน

  โดย Admin User -

  กำหนดการฝึกอบรม (สำหรับผู้สอนและเทคนิคการสอน)

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

  ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1  สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย


  (แก้ไขโดย admin1 admin1 - Thursday, 4 February 2021, 5:07PM)

  (แก้ไขโดย admin1 admin1 - Thursday, 4 February 2021, 5:07PM)

  (แก้ไขโดย admin1 admin1 - Thursday, 4 February 2021, 5:07PM)

  กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ สำหรับ Admin

  โดย Admin User -
  กำหนดการฝึกอบรม (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

  ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1  สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

  กำหนดการ ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ฯ สำหรับ User

  โดย Admin User -

  กำหนดการฝึกอบรม (สำหรับผู้เรียน)
  ระบบจัดการเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

  ดาวน์โหลดคู่มือ User